Skriv ut denne siden

Etikk

Medlemmer av DNH skal:

- drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp

- kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte

- informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling

- ikke gi løfte om lindring eller helbredelse

- ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse

- formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter

- ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling

- vise respekt for klientens trossystem

- ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet

- sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive healingvirksomhet

- opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver

- på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader

- ikke opptre på en måte som setter DNH eller healere som gruppe i vanry