Fagetisk råd

Fagetisk råd er et organ innen DNH som skal behandle klagesaker og bidra til å utvikle organisasjonen faglig og etisk.

§8 Rådet har 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av landsmøtet for en periode på ett år. Fagetisk Råd er et rådgivende organ og gir råd til styret i klagesaker. Fagetisk Råd er formell klageinstans på healere. Fagetisk Råd er underlagt og skal rapportere til landsstyret etter retningslinjer vedtatt av Landsmøtet. Fagetisk Råd skal ha følgende arbeidsoppgaver:

  • bistå medlemmene i fagetiske spørsmål
  • uttale seg overfor landsstyret om medlemmer som har opptrådt i strid med forbundets etiske regler
  • bistå landsstyret i saker vedr. utdanning, kurs eller foredrag
  • fremlegge for landsstyret sin innstilling for godkjenning av medlemmer
  • samarbeide med landsstyret om vedlikehold av godkjenningsprosedyrer
  • evt. andre arbeidsoppgaver pålagt av landsstyret.

Du er velkommen til å ta kontakt med Landstyret eller Fagetisk råd om det er saker du vil ta opp.

 

Se medlemmer av Fagetisk Råd

 

Close Panel

Login for medlemmer av DNH